Journal of Neurogastroenterology and Motility : eISSN 2093-0887 / pISSN 2093-0879

Cited by CrossRef (3)

  1. Rizk Sayad R. Sarhan, Yasmin M. Marei, Yomna M. Marei. Evaluation of the diagnostic performance of estimated fecal calprotectin and serum intelectin-1 and C-reactive protein solo or in combination for differentiation between patients with query ulcerative colitis and irritable bowel syndrome. Egypt J Intern Med 2023;35
    https://doi.org/10.1186/s43162-023-00263-8
  2. Toshihiko Tomita, Hirokazu Fukui, Takuya Okugawa, Takashi Nakanishi, Masatoshi Mieno, Keisuke Nakai, Hirotsugu Eda, Yoshitaka Kitayama, Tadayuki Oshima, Shinichiro Shinzaki, Hiroto Miwa. Effect of Bifidobacterium bifidum G9-1 on the Intestinal Environment and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome (IBS-D)-like Symptoms in Patients with Quiescent Crohn’s Disease: A Prospective Pilot Study. JCM 2023;12:3368
    https://doi.org/10.3390/jcm12103368
  3. Jianyun Zhou, Haoqi Wei, An Zhou, Xu Xiao, Xia Xie, Bo Tang, Hui Lin, Li Tang, Ruiping Meng, Xiaoying Yuan, Jing Zhang, Cheng Huang, Baobao Huang, Xiping Liao, Tingting Zhong, Suyu He, Sai Gu, Shiming Yang. The gut microbiota participates in the effect of linaclotide in patients with irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C): a multicenter, prospective, pre-post study. J Transl Med 2024;22
    https://doi.org/10.1186/s12967-024-04898-1