Journal of Neurogastroenterology and Motility : eISSN 2093-0887 / pISSN 2093-0879

Cited by CrossRef (19)

 1. Xinqi Chen, Hao Luo, Meizhen Ye. Depressive symptoms were associated with an elevated prevalence of gallstones among adults in the United States: A cross-sectional analysis of NHANES 2017–2020. Preventive Medicine Reports 2024;43:102771
  https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2024.102771
 2. Yedi Herdiana. Chitosan Nanoparticles for Gastroesophageal Reflux Disease Treatment. Polymers 2023;15:3485
  https://doi.org/10.3390/polym15163485
 3. M. V. Shubina, S. Yu. Tereshchenko, N. N. Gorbacheva. The role of stress factors in the formation of gastroesophageal reflux disease in children: characteristics of anxiety-phobic and depressive disorders. Medicinskij sovet 2023:247
  https://doi.org/10.21518/ms2023-163
 4. Ciarán Kenny. Spotlight on: Nature, assessment, and management of laryngopharyngeal reflux. ACS 2023;26:89
  https://doi.org/10.3233/ACS-230011
 5. Xixian Ruan, Jie Chen, Yuhao Sun, Yao Zhang, Jianhui Zhao, Xiaoyan Wang, Xue Li, Shuai Yuan, Susanna C. Larsson. Depression and 24 gastrointestinal diseases: a Mendelian randomization study. Transl Psychiatry 2023;13
  https://doi.org/10.1038/s41398-023-02459-6
 6. Tai Zhang, Beihua Zhang, Wende Tian, Yuchen Wei, Fengyun Wang, Xiaolan Yin, Xiuxiu Wei, Jiali Liu, Xudong Tang. Trends in gastroesophageal reflux disease research: A bibliometric and visualized study. Front. Med. 2022;9
  https://doi.org/10.3389/fmed.2022.994534
 7. Livia Guadagnoli, Annelies Geeraerts, Hannelore Geysen, Ans Pauwels, Tim Vanuytsel, Jan Tack, Lukas Van Oudenhove. Psychological Processes, Not Physiological Parameters, Are Most Important Contributors to Symptom Severity in Patients With Refractory Heartburn/Regurgitation Symptoms. Gastroenterology 2023;165:848
  https://doi.org/10.1053/j.gastro.2023.06.019
 8. Xiru Liang, Xindi Huang, Yutong Cheng, Ziwei Wang, Yahua Song, Qiuai Shu, Ning Xie. A comprehensive Mendelian randomization study highlights the relationship between psychiatric disorders and non-tumor gastrointestinal diseases. Front. Genet. 2024;15
  https://doi.org/10.3389/fgene.2024.1392518
 9. Aliye Özenoğlu, Nejla Anul, Büşra Özçelikçi. The relationship of gastroesophageal reflux with nutritional habits and mental disorders. Human Nutrition & Metabolism 2023;33:200203
  https://doi.org/10.1016/j.hnm.2023.200203
 10. Jing Wang, Meng Song, Mingbo Cao, Shiv Kumar Sah. The causal role of multiple psycho-emotional disorders in gastroesophageal reflux disease: A two-sample Mendelian randomized study. PLoS ONE 2024;19:e0302469
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302469
 11. Mohamed Baklola, Mohamed Terra, Amr Badr, Fayrouz Mohamed Fahmy, Enas Elshabrawy, Yousef Hawas, Doaa Abdel-Hady, Abdel-Hady El-Gilany. Prevalence of gastro-oesophageal reflux disease, and its associated risk factors among medical students: a nation-based cross-sectional study. BMC Gastroenterol 2023;23
  https://doi.org/10.1186/s12876-023-02899-w
 12. Wenming Hong, Hao Wang, Xuheng Yu. Evaluation of the Impact of Oesophageal Reflux Disease on Muscle Fatigue among Patients. Eur J Transl Myol 2024
  https://doi.org/10.4081/ejtm.2024.12243
 13. Zhiwei Hu, Jimin Wu, Zhonggao Wang, Xinghua Bai, Yu Lan, Kefang Lai, Abudureyimu Kelimu, Feng Ji, Zhenling Ji, Diyu Huang, Zhiwei Hu, Xiaohua Hou, Jianyu Hao, Zhining Fan, Xiaoping Chen, Dong Chen, Shengliang Chen, Jinrang Li, Junxiang Li, Lan Li, Peng Li, Zhigang Li, Lin Lin, Bianying Liu, Dian-gang Liu, Yiping Lu, Bin Lü, Qiuping Lü, Ming Qiu, Zhongmin Qiu, Huajao Shen, Jun Tai, Yanping Tang, Wen Tian, Zhonghao Wang, Bangmao Wang, Jian-an Wang, Ju Wang, Qi Wang, Songling Wang, Wen Wang, Zhifei Wang, Wei Wei, Zhiwei Wu, Wei Wu, YanQiao Wu, Yu Wu, Jixiang Wu, Yinglian Xiao, Wen Xu, Xiwei Xu, Fuquan Yang, HuiQi Yang, Yunsheng Yang, Qiyuan Yao, Chunzhao Yu, Peng Zhang, Xiaolan Zhang, Taicheng Zhou, Duowu Zou. Chinese consensus on multidisciplinary diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease 2022. Gastroenterology & Endoscopy 2023;1:33
  https://doi.org/10.1016/j.gande.2023.01.001
 14. Hans-Peter Kapfhammer. Depression, Angst, traumatischer Stress und internistische Erkrankungen. 2023.
  https://doi.org/10.1007/978-3-662-65873-4_6
 15. Ljiljana Širić, Marinela Rosso, Aleksandar Včev. Gastroesophageal Reflux Disease - A Growing Concern. 2023.
  https://doi.org/10.5772/intechopen.106418
 16. Kwon-Eui Hong, Cheal Wung Huh. Do Proton Pump Inhibitor–refractory Laryngeal Symptoms Represent a True Acid-related Disease?. J Neurogastroenterol Motil 2023;29:267
  https://doi.org/10.5056/jnm23074
 17. Tsuyoshi Fujita, Eiji Umegaki, Atsuhiro Masuda, Masao Kobayashi, Yukinao Yamazaki, Shuichi Terao, Tsuyoshi Sanuki, Akihiko Okada, Manabu Murakami, Akihiko Watanabe, Daisuke Obata, Hayato Yoshinaka, Hiromu Kutsumi, Takeshi Azuma, Yuzo Kodama. Factors Associated with Overlap between Functional Dyspepsia and Nonerosive Reflux Disease in Endoscopy-based Helicobacter pylori-uninfected Japanese Health Checkup Participants: A Prospective, Multicenter Cross-sectional Study. Intern. Med. 2024;63:639
  https://doi.org/10.2169/internalmedicine.1786-23
 18. Mohammad Zamani, Shaghayegh Alizadeh-Tabari, Walter W. Chan, Nicholas J. Talley. Association Between Anxiety/Depression and Gastroesophageal Reflux: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol 2023;118:2133
  https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000002411
 19. Xiaofei Zheng, Xin Zhou, Li Tong, Wang Gu, Siyu Wang, Wenkang Yuang, Chong Zhang, Chaoyang Zhang, Chao Zhang, Bangbei Wan, Shu-Hui Wen. Mendelian randomization study of gastroesophageal reflux disease and major depression. PLoS ONE 2023;18:e0291086
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291086