Journal of Neurogastroenterology and Motility : eISSN 2093-0887 / pISSN 2093-0879

Cited by CrossRef (10)

 1. Tsukasa Nozu, Saori Miyagishi, Masatomo Ishioh, Kaoru Takakusaki, Toshikatsu Okumura. Imeglimin prevents visceral hypersensitivity and colonic hyperpermeability in irritable bowel syndrome rat model. Journal of Pharmacological Sciences 2023;153:26
  https://doi.org/10.1016/j.jphs.2023.07.002
 2. Ye Zhao, Duo Wu Zou. Gut microbiota and irritable bowel syndrome. J of Digest Diseases 2023;24:312
  https://doi.org/10.1111/1751-2980.13204
 3. Yi Feng Liang, Xiao Qi Chen, Meng Ting Zhang, He Yong Tang, Guo Ming Shen. Research Progress of Central and Peripheral Corticotropin-Releasing Hormone in Irritable Bowel Syndrome with Comorbid Dysthymic Disorders. Gut and Liver 2024;18:391
  https://doi.org/10.5009/gnl220346
 4. Gezhi Zhang, Tao Zhang, Zeng Cao, Zijing Tao, Tianhao Wan, Mengxi Yao, Xiaolan Su, Wei Wei. Effects and Mechanisms of Acupuncture on Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review. Front. Neurosci. 2022;16
  https://doi.org/10.3389/fnins.2022.918701
 5. Chaoren Tan, Qiqi Yan, Yue Ma, Jiliang Fang, Yongsheng Yang. Recognizing the role of the vagus nerve in depression from microbiota-gut brain axis. Front. Neurol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1015175
 6. Tsukasa Nozu, Hideyuki Arie, Saori Miyagishi, Masatomo Ishioh, Kaoru Takakusaki, Toshikatsu Okumura. Tranilast alleviates visceral hypersensitivity and colonic hyperpermeability by suppressing NLRP3 inflammasome activation in irritable bowel syndrome rat models. International Immunopharmacology 2024;133:112099
  https://doi.org/10.1016/j.intimp.2024.112099
 7. Zahid Hussain, Hyojin Park. Inflammation and Impaired Gut Physiology in Post-operative Ileus: Mechanisms and the Treatment Options. J Neurogastroenterol Motil 2022;28:517
  https://doi.org/10.5056/jnm22100
 8. Zhao-Chun Chi. Progress in research of low-grade inflammation in irritable bowel syndrome. WCJD 2022;30:1051
  https://doi.org/10.11569/wcjd.v30.i24.1051
 9. Tianyuan Jiang, Ran Niu, Qian Liu, Yuhan Fu, Xiaoying Luo, Tao Zhang, Baoqi Wu, Juan Han, Yang Yang, Xiaolan Su, Jiande D. Z. Chen, Gengqing Song, Wei Wei. Wenshen-Jianpi prescription, a Chinese herbal medicine, improves visceral hypersensitivity in a rat model of IBS-D by regulating the MEK/ERK signal pathway. Front. Pharmacol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fphar.2022.955421
 10. Lixiang Zhai, Haitao Xiao, Chengyuan Lin, Hoi Leong Xavier Wong, Yan Y. Lam, Mengxue Gong, Guojun Wu, Ziwan Ning, Chunhua Huang, Yijing Zhang, Chao Yang, Jingyuan Luo, Lu Zhang, Ling Zhao, Chenhong Zhang, Johnson Yiu-Nam Lau, Aiping Lu, Lok-Ting Lau, Wei Jia, Liping Zhao, Zhao-Xiang Bian. Gut microbiota-derived tryptamine and phenethylamine impair insulin sensitivity in metabolic syndrome and irritable bowel syndrome. Nat Commun 2023;14
  https://doi.org/10.1038/s41467-023-40552-y