Journal of Neurogastroenterology and Motility : eISSN 2093-0887 / pISSN 2093-0879

Cited by CrossRef (64)

 1. Sung-Goo Kang, Hyun jee Hwang, Youngwoo Kim, Junseak Lee, Jung Hwan Oh, Jinsu Kim, Chul-Hyun Lim, Seung Bae Youn, Sung Hoon Jung. Reflux Esophagitis and Fatigue: Are They Related?. JCM 2021;10:1588
  https://doi.org/10.3390/jcm10081588
 2. Yu Liu, Panpan Zhou, Shixiong Zhang, Huiqing Wu, Zeqi Yang, Miaochan Xu, Shaowei Liu, Yangang Wang. Association between gastroesophageal reflux disease and depression disorder. 2020;99:e22696
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000022696
 3. Yuanlin Sun, Xueyuan Cao, Donghui Cao, Yingnan Cui, Kaisheng Su, Zhifang Jia, Yanhua Wu, Jing Jiang. Genetic estimation of correlations and causalities between multifaceted modifiable factors and gastro-oesophageal reflux disease. Front. Nutr. 2022;9
  https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1009122
 4. Kun Wang, Li Zhang, Zhong-Hu He, Zuo-Jing Liu, Lu Zhang, Nan Hu, Zhu Jin, Yang Ke, Li-Ping Duan. A population-based survey of gastroesophageal reflux disease in a region with high prevalence of esophageal cancer in China. 2019;132:1516
  https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000275
 5. Jennifer M. Colombo, Amanda D. Deacy, Jennifer V. Schurman, Craig A. Friesen. Heartburn in children and adolescents in the presence of functional dyspepsia and/or irritable bowel syndrome correlates with the presence of sleep disturbances, anxiety, and depression. 2021;100:e25426
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000025426
 6. Shuo-Yan Gau, Jung-Nien Lai, Hei-Tung Yip, Meng-Che Wu, James Cheng-Chung Wei. Higher Dementia Risk in People With Gastroesophageal Reflux Disease: A Real-World Evidence. Front. Aging Neurosci. 2022;14
  https://doi.org/10.3389/fnagi.2022.830729
 7. Chia-Liang Wu, Chien-Lin Chen, Shu-Hui Wen. Profile of the Change in Depression during Proton-Pump Inhibitor Therapy in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease: Influence of the Mucosal Break. IJERPH 2021;18:5964
  https://doi.org/10.3390/ijerph18115964
 8. Marco Losa, Salomon M. Manz, Valeria Schindler, Edoardo Savarino, Daniel Pohl. Increased visceral sensitivity, elevated anxiety, and depression levels in patients with functional esophageal disorders and non‐erosive reflux disease. Neurogastroenterology Motil 2021;33
  https://doi.org/10.1111/nmo.14177
 9. Jiaqi Zhang, Hui Che, Beihua Zhang, Chang Zhang, Bin Zhou, Haijie Ji, Jingyi Xie, Xiaoshuang Shi, Xia Li, Fengyun Wang, Xudong Tang. JianpiQinghua granule reduced PPI dosage in patients with nonerosive reflux disease: A multicenter, randomized, double-blind, double-dummy, noninferiority study. Phytomedicine 2021;88:153584
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2021.153584
 10. Sara Kamionkowski, Fahmi Shibli, Stephen Ganocy, Ronnie Fass. The relationship between gastroesophageal reflux disease and autism spectrum disorder in adult patients in the United States. Neurogastroenterology Motil 2022;34
  https://doi.org/10.1111/nmo.14295
 11. Livia Guadagnoli, Rena Yadlapati, Tiffany Taft, John E. Pandolfino, Michael Tye, Laurie Keefer. Esophageal hypervigilance is prevalent across gastroesophageal reflux disease presentations. Neurogastroenterology Motil 2021;33
  https://doi.org/10.1111/nmo.14081
 12. A. Pali S. Hungin, Carmelo Scarpignato, Laurie Keefer, Maura Corsetti, Foteini Anastasiou, Jean W. M. Muris, Juan M. Mendive, Peter J. Kahrilas. Review article: rethinking the “ladder” approach to reflux‐like symptom management in the era of PPI “resistance” ‐ a multidisciplinary perspective. Aliment Pharmacol Ther 2022;55:1492
  https://doi.org/10.1111/apt.16930
 13. Tatsuya Nakada, Kimio Isshi, Nobuyuki Matsuhashi, Katsuhiko Iwakiri, Takeshi Kamiya, Noriaki Manabe, Kazuhide Higuchi, Takashi Joh, Atsushi Oshio, Maiko Ogawa, Atsushi Hokari, Masayuki Saruta, Ken Haruma, Koji Nakada. Comparison of the effects of individual symptoms of gastroesophageal reflux disease co‐existing functional dyspepsia on patients' daily lives: A prospective, observational study. JGH Open 2022;6:886
  https://doi.org/10.1002/jgh3.12837
 14. Hyeon Hui Kang, Chul-Hyun Lim, Jung Hwan Oh, Min-Jae Cho, Sang Haak Lee. The Influence of Gastroesophageal Reflux Disease on Daytime Sleepiness and Depressive Symptom in Patients With Obstructive Sleep Apnea. J Neurogastroenterol Motil 2021;27:215
  https://doi.org/10.5056/jnm20071
 15. O.A. Oparin, O.M. Kashyrtseva . Characteristics of psychosomatic disorders in patients with gastroesophageal reflux disease with concomitant obesity. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2022:91
  https://doi.org/10.15407/internalmed2022.02.091
 16. Pooja Bai, Shehar Bano, Sameet Kumar, Priyanka Sachdev, Ahmed Ali, Pariya Dembra, Parkash Bachani , Simra Shahid, Amna Jamil, Amber Rizwan. Gastroesophageal Reflux Disease in the Young Population and Its Correlation With Anxiety and Depression. 2021
  https://doi.org/10.7759/cureus.15289
 17. Hans-Peter Kapfhammer. Depression, Angst, traumatischer Stress und internistische Erkrankungen. 2021.
  https://doi.org/10.1007/978-3-662-65873-4_6
 18. Mohammad Zaidan, Suzan Al-Hawash, Niazy Abdul-Fattah Abu Farsakh, Khalid Khairallah. Gastro-esophageal reflux disease (GERD) among medical students during COVID-19 pandemic. JAPAJ 2023;1
  https://doi.org/10.58877/japaj.v1i1.6
 19. Xiaofei Zheng, Xin Zhou, Li Tong, Wang Gu, Siyu Wang, Wenkang Yuang, Chong Zhang, Chaoyang Zhang, Chao Zhang, Bangbei Wan, Shu-Hui Wen. Mendelian randomization study of gastroesophageal reflux disease and major depression. PLoS ONE 2023;18:e0291086
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291086
 20. Xingang Sun, Lu Chen, Liangrong Zheng. A Mendelian randomization study to assess the genetic liability of gastroesophageal reflux disease for cardiovascular diseases and risk factors. 2022;31:4275
  https://doi.org/10.1093/hmg/ddac162
 21. Mei Zhang, Zheng-Kun Hou, Zhi-Bang Huang, Xin-Lin Chen, Feng-Bin Liu. Dietary and Lifestyle Factors Related to Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Review. TCRM 2021;Volume 17:305
  https://doi.org/10.2147/TCRM.S296680
 22. Youjie Zeng, Si Cao, Heng Yang. The causal role of gastroesophageal reflux disease in anxiety disorders and depression: A bidirectional Mendelian randomization study. Front. Psychiatry 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1135923
 23. Antonio M. Caballero-Mateos, Javier L. López-Hidalgo, Úrsula Torres-Parejo, Juan M. Hernández-González, María Dolores Quintero-Fuentes, Antonio M. Caballero-Plasencia, Eduardo Redondo-Cerezo. Risk factors for functional dyspepsia, erosive and non-erosive gastroesophageal reflux disease: A cross-sectional study. Gastroenterología y Hepatología 2023;46:542
  https://doi.org/10.1016/j.gastrohep.2022.12.005
 24. Blanka Kaplan, Gina Coscia, Joanna S. Fishbein, Amanda Innamorato, Aaqil Ali, Sherry Farzan. Gastrointestinal reflux contributes to laryngopharyngeal symptoms that mimic anaphylaxis: COVID-19 vaccination experience. Journal of Allergy and Clinical Immunology: Global 2024;3:100176
  https://doi.org/10.1016/j.jacig.2023.100176
 25. Dongze Chen, Yali Zhang, Tao Huang, Jinzhu Jia. Depression and risk of gastrointestinal disorders: a comprehensive two-sample Mendelian randomization study of European ancestry. Psychol. Med. 2023;53:7309
  https://doi.org/10.1017/S0033291723000867
 26. Antonio M. Caballero-Mateos, Javier L. López-Hidalgo, Úrsula Torres-Parejo, Juan M. Hernández-González, María Dolores Quintero-Fuentes, Antonio M. Caballero-Plasencia, Eduardo Redondo-Cerezo. Risk factors for functional dyspepsia, erosive and non-erosive gastroesophageal reflux disease: A cross-sectional study. Gastroenterología y Hepatología (English Edition) 2023;46:542
  https://doi.org/10.1016/j.gastre.2022.12.003
 27. Koji Nakada, Atsushi Oshio, Nobuyuki Matsuhashi, Katsuhiko Iwakiri, Takeshi Kamiya, Noriaki Manabe, Takashi Joh, Kazuhide Higuchi, Ken Haruma. Causal effect of anxiety and depression status on the symptoms of gastroesophageal reflux disease and functional dyspepsia during proton pump inhibitor therapy. Esophagus 2023;20:309
  https://doi.org/10.1007/s10388-022-00960-3
 28. Zhiwei Hu, Jimin Wu, Zhonggao Wang, Xinghua Bai, Yu Lan, Kefang Lai, Abudureyimu Kelimu, Feng Ji, Zhenling Ji, Diyu Huang, Zhiwei Hu, Xiaohua Hou, Jianyu Hao, Zhining Fan, Xiaoping Chen, Dong Chen, Shengliang Chen, Jinrang Li, Junxiang Li, Lan Li, Peng Li, Zhigang Li, Lin Lin, Bianying Liu, Dian-gang Liu, Yiping Lu, Bin Lü, Qiuping Lü, Ming Qiu, Zhongmin Qiu, Huajao Shen, Jun Tai, Yanping Tang, Wen Tian, Zhonghao Wang, Bangmao Wang, Jian-an Wang, Ju Wang, Qi Wang, Songling Wang, Wen Wang, Zhifei Wang, Wei Wei, Zhiwei Wu, Wei Wu, YanQiao Wu, Yu Wu, Jixiang Wu, Yinglian Xiao, Wen Xu, Xiwei Xu, Fuquan Yang, HuiQi Yang, Yunsheng Yang, Qiyuan Yao, Chunzhao Yu, Peng Zhang, Xiaolan Zhang, Taicheng Zhou, Duowu Zou. Chinese consensus on multidisciplinary diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease 2022. Gastroenterology & Endoscopy 2023;1:33
  https://doi.org/10.1016/j.gande.2023.01.001
 29. Wenming Hong, Hao Wang, Xuheng Yu. Evaluation of the Impact of Oesophageal Reflux Disease on Muscle Fatigue among Patients. Eur J Transl Myol 2024
  https://doi.org/10.4081/ejtm.2024.12243
 30. Charles Hill, Tom Crijns, Yousef Nofal, Stephanie Doggett, Katherine Walsh, Derek Yan, Jeremiah Alexander, Cole Holan, Elisa Furay, F. P. Buckley. Finding relief for the self-conscious esophagus: laparoscopic anti-reflux surgery and the esophageal hypersensitivity and anxiety scale. Surg Endosc 2022;36:7656
  https://doi.org/10.1007/s00464-022-09081-5
 31. Victor Admella, Claudio Lazzara, Lucia Sobrino, Elias Acrich, Sebastiano Biondo, Jordi Pujol-Gebellí, Javier Osorio. Patient-Reported Outcomes and Quality of Life After Single-Anastomosis Duodeno-ileal Bypass with Sleeve Gastrectomy (SADI-S): a Cross-Sectional Study with 283 Patients from a Single Institution. OBES SURG 2023;33:1754
  https://doi.org/10.1007/s11695-023-06554-x
 32. Avneet Kaur, Ishandeep Singh, Isha Kohli, Sahiljot Singh Bhupal, Jay Patel, Nikki Nikzad, Aalam Sohal, Juliana Yang. Association of Cannabis Use with Complications Among Patients with Gastroesophageal Reflux Disease: Insights from National Inpatient Sample. Cannabis and Cannabinoid Research 2024
  https://doi.org/10.1089/can.2024.0011
 33. Yi-Hau Chen , Hsiuying Wang. The Association between Depression and Gastroesophageal Reflux based on Phylogenetic Analysis of miRNA Biomarkers. CMC 2020;27:6536
  https://doi.org/10.2174/0929867327666200425214906
 34. Cheng-Yu Wei, I-Shiang Tzeng, Mei-Chen Lin, Yung-Hsiang Yeh, Chung Y. Hsu, Woon-Man Kung. Risks of Sulpiride-Induced Parkinsonism in Peptic Ulcer and Gastroesophageal Reflux Disease Patients in Taiwan: A Nationwide Population-Based Study. Front. Pharmacol. 2020;11
  https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00433
 35. Sepehr Sadafi, Ali Azizi, Yahya Pasdar, Ebrahim Shakiba, Mitra Darbandi. Risk factors for gastroesophageal reflux disease: a population-based study. BMC Gastroenterol 2024;24
  https://doi.org/10.1186/s12876-024-03143-9
 36. Hung‐Hao Chang, Chad D. Meyerhoefer. Do elections make you sick? Evidence from first‐time voters. Health Economics 2023;32:1064
  https://doi.org/10.1002/hec.4655
 37. Cao Xu, Xiaoping Niu, Tatsuya Toyokawa. Progress on the Mechanism of Visceral Hypersensitivity in Nonerosive Reflux Disease. Gastroenterology Research and Practice 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/4785077
 38. Gaurav Patil, Ankit Dalal, Amit Maydeo. Feasibility and outcomes of anti‐reflux mucosectomy for proton pump inhibitor dependent gastroesophageal reflux disease: First Indian study (with video). Digestive Endoscopy 2020;32:745
  https://doi.org/10.1111/den.13606
 39. Duc Trong Quach, Binh Thanh Phan. A Long Duration of Reflux Symptoms is the Predominant Risk Factor for Depression in Vietnamese Patients with Gastroesophageal Reflux Disease. NDT 2022;Volume 18:2141
  https://doi.org/10.2147/NDT.S381892
 40. Hafez Al-Momani, Iman Aolymat, Sameer Al Haj Mahmoud. Critical appraisal of how COVID-19 infection and imposed lockdowns have impacted gastroesophageal reflux: A review. 2024;103:e38074
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000038074
 41. Salomi Paul, Muhammad s Abbas, Sondos T Nassar, Tasniem Tasha, Anjali Desai, Anjana Bajgain, ASNA ALI, Chandrani Dutta, Khadija Pasha, Safeera Khan. Correlation of Anxiety and Depression to the Development of Gastroesophageal Disease in the Younger Population? . 2022
  https://doi.org/10.7759/cureus.32712
 42. Ji Min Choi, Goh Eun Chung, Seung Joo Kang, Min-Sun Kwak, Jong In Yang, Boram Park, Jeong Yoon Yim. Association Between Anxiety and Depression and Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Front. Med. 2021;7
  https://doi.org/10.3389/fmed.2020.585618
 43. M. V. Shubina, S. Yu. Tereshchenko, N. N. Gorbacheva. The role of stress factors in the formation of gastroesophageal reflux disease in children: characteristics of anxiety-phobic and depressive disorders. Medicinskij sovet 2023:247
  https://doi.org/10.21518/ms2023-163
 44. Qian Li, Fu-Rong Li, Shihan Zhen, Jian Liao, Keye Wu, Xia Li, Bincai Wei, Zhiyi Xiao, Qingyao Wu, Xian-Bo Wu, Fengchao Liang. Shift work and risk of incident gastroesophageal reflux disease: the association and mediation. Front. Public Health 2023;11
  https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1192517
 45. João Fadista, Line Skotte, Juha Karjalainen, Erik Abner, Erik Sørensen, Henrik Ullum, Thomas Werge, Thomas Werge, David M. Hougaard, Anders D. Børglum, Merete Nordentoft, Preben B. Mortensen, Tõnu Esko, Lili Milani, Aarno Palotie, Mark Daly, Mads Melbye, Bjarke Feenstra, Frank Geller. Comprehensive genome-wide association study of different forms of hernia identifies more than 80 associated loci. Nat Commun 2022;13
  https://doi.org/10.1038/s41467-022-30921-4
 46. Marisa J. Perera, Neil Schneiderman, Daniela Sotres-Alvarez, Martha Daviglus, Silvia M. Mirabal, Maria M. Llabre. Are Anxious and Depressive Symptoms Associated with Gastrointestinal Symptoms in the Hispanic Community Health Study/Study of Latinos (HCHS/SOL)?. J. Racial and Ethnic Health Disparities 2021;8:712
  https://doi.org/10.1007/s40615-020-00831-6
 47. Yanqiu Li, Zhijun Duan. Updates in interaction of gastroesophageal reflux disease and extragastroesophageal digestive diseases. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology 2022;16:1053
  https://doi.org/10.1080/17474124.2022.2056018
 48. A. Pali Hungin, Rena Yadlapati, Foteini Anastasiou, Albert J. Bredenoord, Hashem El Serag, Pierluigi Fracasso, Juan M Mendive, Edoardo V. Savarino, Daniel Sifrim, Mihaela Udrescu, Peter J Kahrilas. Management advice for patients with reflux-like symptoms: an evidence-based consensus. 2024;36:13
  https://doi.org/10.1097/MEG.0000000000002682
 49. Frida Fart, Lina Tingö, Stina Engelheart, Carl Mårten Lindqvist, Robert J. Brummer, Annica Kihlgren, Ida Schoultz. Gut Health and Its Association with Wellbeing and Nutrient Intake in Community-Dwelling Older Adults. Gastroenterology Insights 2022;13:349
  https://doi.org/10.3390/gastroent13040035
 50. Menglong Zou, Wei Zhang, Lele Shen, Yin Xu, Ying Zhu. Major depressive disorder plays a vital role in the pathway from gastroesophageal reflux disease to chronic obstructive pulmonary disease: a Mendelian randomization study. Front. Genet. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1198476
 51. Fan Yang, Xin-hui Xie, Xi Li, Hui-na Liao, Bing Zou. Analysis of Psychological and Gut Microbiome Characteristics in Patients With Non-erosive Reflux Disease. Front. Psychiatry 2022;12
  https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.741049
 52. Emmanuel O. Adewuyi, Divya Mehta, Yadav Sapkota, Yadav Sapkota, Kosuke Yoshihara, Mette Nyegaard, Valgerdur Steinthorsdottir, Andrew P. Morris, Amelie Fassbender, Nilufer Rahmioglu, Immaculata De Vivo, Julie E. Buring, Futao Zhang, Todd L. Edwards, Sarah Jones, Dorien, Daniëlle Peterse, Kathryn M. Rexrode, Paul M. Ridker, Andrew J. Schork, Stuart MacGregor, Nicholas G. Martin, Christian M. Becker, Sosuke Adachi, Takayuki Enomoto, Atsushi Takahashi, Yoichiro Kamatani, Koichi Matsuda, Michiaki Kubo, Gudmar Thorleifsson, Reynir T. Geirsson, Unnur Thorsteinsdottir, Leanne M. Wallace, Jian Yang, Digna R. Velez Edwards, Mette Nyegaard, Siew-Kee Low, Krina T. Zondervan, Stacey A. Missmer, Thomas D’Hooghe, Kari Stefansson, Joyce Y. Tung, Grant W. Montgomery, Daniel I. Chasman, Dale R. Nyholt, Michelle Agee, Babak Alipanahi, Adam Auton, Robert K. Bell, Katarzyna Bryc, Sarah L. Elson, Pierre Fontanillas, Nicholas A. Furlotte, Karen E. Huber, Aaron Kleinman, Nadia K. Litterman, Matthew H. McIntyre, Joanna L. Mountain, Elizabeth S. Noblin, Carrie A. M. Northover, Steven J. Pitts, J. Fah Sathirapongsasuti, Olga V. Sazonova, Janie F. Shelton, Suyash Shringarpure, Chao Tian, Vladimir Vacic, Catherine H. Wilson, Asa Auta, Kosuke Yoshihara, Mette Nyegaard, Lyn R. Griffiths, Grant W. Montgomery, Daniel I. Chasman, Dale R. Nyholt. Genetic analysis of endometriosis and depression identifies shared loci and implicates causal links with gastric mucosa abnormality. Hum Genet 2021;140:529
  https://doi.org/10.1007/s00439-020-02223-6
 53. Andrea E. Sprio, Giorgio Ciprandi, Elisa Riccardi, Fabiana Giannoccaro, Vitina Carriero, Francesca Bertolini, Fabio L.M. Ricciardolo. The influence of smoking on asthma in the real-life. Respiratory Medicine 2020;170:106066
  https://doi.org/10.1016/j.rmed.2020.106066
 54. Razana Baeisa, Duaa M Bakhshwin, Emad Aljahdli, Wid Kattan, Wafaa H Alhashmi, Eilaf Metwalli, Renad A Almutiry, Alya Alrehaili, Asalah A Alammari, Manar Alharbi. Generalized Anxiety Disorder Associated With Gastroesophageal Reflux Disease Among the Saudi Population. 2023
  https://doi.org/10.7759/cureus.50175
 55. Xiao Zhao, Shi-Tong Li, Lian-Hua Chen, Kun Liu, Ming Lian, Hui-Juan Wang, Yi-Jiao Fang. Identification of independent risk factors for intraoperative gastroesophageal reflux in adult patients undergoing general anesthesia. WJCC 2021;9:10861
  https://doi.org/10.12998/wjcc.v9.i35.10861
 56. Meijun He, Qun Wang, Da Yao, Jing Li, Guang Bai. Association Between Psychosocial Disorders and Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. J Neurogastroenterol Motil 2022;28:212
  https://doi.org/10.5056/jnm21044
 57. Igor V. Maev, Elena V. Barkalova, Mariia A. Ovsepian, Dmitry N. Andreev. Phenotypes of gastroesophageal reflux disease: classification, pathogenesis and diagnostic criteria: A review. Consilium Medicum 2022;24:277
  https://doi.org/10.26442/20751753.2022.5.201703
 58. Jiarong Lin, Gongkai Liu, Zhijun Duan. The mechanism of esophagus dysmotility in diabetes and research progress of relating treatments. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021;15:919
  https://doi.org/10.1080/17474124.2021.1945921
 59. Aliye Özenoğlu, Nejla Anul, Büşra Özçelikçi. The relationship of gastroesophageal reflux with nutritional habits and mental disorders. Human Nutrition & Metabolism 2023;33:200203
  https://doi.org/10.1016/j.hnm.2023.200203
 60. Pernilla Lagergren, Asif Johar, Yangjun Liu, Eivind Ness-Jensen, Anna Schandl. Severe Reflux and Symptoms of Anxiety and Depression After Esophageal Cancer Surgery. Cancer Nurs 2022;45:280
  https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000001026
 61. Daniel O. Erim, Antonia V. Bennett, Bradley N. Gaynes, Ram S. Basak, Deborah Usinger, Ronald C. Chen. Associations between prostate cancer‐related anxiety and health‐related quality of life. Cancer Medicine 2020;9:4467
  https://doi.org/10.1002/cam4.3069
 62. Jessica K. Salwen-Deremer, Sarah Ballou. Painful GI Conditions and Their Bidirectional Relationships with Sleep Disturbances. Curr Sleep Medicine Rep 2022;8:105
  https://doi.org/10.1007/s40675-022-00230-9
 63. Gaurav Patil, Arun Iyer, Ankit Dalal, Amit Maydeo. Antireflux mucosectomy for managing reflux symptoms in an obese patient post laparoscopic sleeve gastrectomy. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2019;54:1494
  https://doi.org/10.1080/00365521.2019.1697895
 64. Min Ji Kim, Sarah Schroeder, Shuan Chan, Kyle Hickerson, Yi-Ching Lee. Reviewing the User-Centered Design Process for a Comprehensive Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) App. IJERPH 2022;19:1128
  https://doi.org/10.3390/ijerph19031128